VAWO Nijmegen

 

[lidmaatschap] [contact] [doelstelling] [aanpak] [RU-organisatie] [activiteiten] [mededelingenlijst] [overig] [Landelijk Postdoc Platform]

 

VAWO Nijmegen is onderdeel van de landelijke Vakbond voor de wetenschap VAWO, die zich richt op het personeel van universiteiten, onderzoeksinstellingen en universitaire medische centra. Een kerndoelstelling van de VAWO is het bevorderen van condities voor loopbaanontwikkeling waarbij de kwaliteiten van universitaire medewerkers, en daarmee ook van onderzoek en onderwijs, centraal staan.

 

Lidmaatschap

 

De VAWO-contributie bedraagt (2009) € 57,- tot € 204,-, afhankelijk van uw inkomen en soort aanstelling. Bij de RU kan de vakbondscontributie geheel of gedeeltelijk via het ‘Flex-keuzemodel’ worden betaald. Bovendien kunt u als VAWO-lid flinke kortingen krijgen op verzekeringspremies (zie www.vawo.nl). Zo zou u zelfs geld over kunnen houden!

 

Contact & belangenbehartiging

Heeft u een probleem, individueel of collectief? Als (aankomend) VAWO-lid kunt u zich wenden tot de lokale VAWO-organisatie als ook tot de landelijke VAWO-organisatie. De lokale leden zijn allen medewerkers van de universiteit die goed op de hoogte zijn van de problematiek waarmee vele universitaire medewerkers worstelen, en dat ook voor een deel zelf (hebben) ervaren. Zowel lokaal als landelijk nemen wij de tijd voor uw vragen en problemen!

 

Doelstelling

De VAWO zet zich met name in voor het versterken van goede arbeidsposities binnen de ‘primaire processen’ van onderwijs en onderzoek in academische organisaties. Bij goede posities wordt kwaliteit beloond met perspectief, en vormen de organisatie en regels geen belemmering voor goed loopbaanbeleid. Met deze doelstelling keert de VAWO zich explicitiet tegen een aantal tendenzen die momenteel de positie van de ‘primaire processen’ onder druk zetten. Hieronder vallen ondermeer:

- het afkalven van het ‘wetenschappelijk’ personeel ten opzicht van het ‘niet wetenschappelijk’ personeel (waarvan een aanzienijk deel niet zozeer een ondersteunnde rol speelt voor onderwijs en onderzoek, maar zich ;

- een toename van het aantal medewerkers in tijdelijke dienst tegenover een (zelfs absolute) afnamen van het aantal ‘vaste’ (open-einde) contracten;

- het gebruik van onoorbare methodes om medewerkers open-einde contracten te onthouden bij het bereiken van de maximale periode van tijdelijke contracten, via diverse ‘draaideur’ methodes en uitzendbureau- en stichtingconstructies;

- toenemende regelzucht en beleidsdruk mede als gevolg van een voortschrijdende ‘vermanaging’ van de organisatie

 

Daarnaast zet VAWO zich in voor goede basiscondities waaronder: goede salariëring en (reis)vergoedingenregelingen, flexibele verlofregelingen, een rechtvaardig pensioenstelsel, een zorgvuldige en sociale invulling van reorganisatieplannen, en adequate kinderopvang en ouderschapsregelingen voor alle medewerkers (ook in tijdelijke dienst).

 

Aanpak

De VAWO werkt op twee niveaus: landelijk, via het VAWO hoofdbureau in Houten, en lokaal, via de afdelingen bij wetenschappelijke instellingen. De belangrijkste activiteiten zijn:

1. Collectieve belangenbehartiging middels landelijke CAO-onderhandelingen en participatie in ‘Lokaal Overleg’ (=overleg over arbeidsvoorwaarden binnen afzonderlijke organisaties);

2. Individuele belangenbeharting voor VAWO-leden. Men kan bij het VAWO-bureau terecht voor algemene en juridische kennis over arbeidsvoorwaarden, contractonderhandelingen en verlenging, het gebruik specifieke regelingen (ontslag, FPU, etc), en dergelijke. Lokale vertegenwoordigers kunnen worden aangesproken wanneer specifiek lokale factoren in het geding zijn (zoals bij grote reorganisaties);

3. Beleidswerk: gevraagd en ongevraagd participeren in de ontwikkeling van beleid en strategievorming gericht op personeelsopbouw, loopbaanbeleid, etc. Op landelijk niveau betekent dit vooral een betrokkenheid bij ontwikkelingen binnen het ministerie van OC&W, het informeren van kamerleden, en het leveren van bijdragen aan debat op nationaal niveau (zie bijvoorbeeld de VAWO website voor discssienota's). Op lokaal niveau zijn VAWO-leden veelal actief bij specifieke initiatieven gericht op ondermeer het kweken en vasthouden van talent, seniorenbeleid, de verwerving van externe financiering en het stimuleren van nieuwe onderzoeks- en onderwijsspecialisaties.

 

Binnen de RU en het UMC spelen momenteel de volgende zaken:

 

1. Lokaal overleg: loopbaanbeleid

2. Individuele belangenbeharting: reorganisatie Bedrijfswetenschappen.

3. Beleid. VAWO-leden hebben een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van het beleid gericht op onderzoekersmedewerkers in tijdelijke dienst (postdocs); ook spreekt het lokale bestuur zich regelmatig uit over de wijze waarop de RU en UMC al dan niet omgaan met de verhouding wetenschappelijk - niet-wetenschappelijk personeel, en met contractverlenging.

 

Zie hierover het interview met Monique Lamers en Arnoud Lagendijk in de Vox

 

Lokale VAWO-organisatie

De volgende personen behartigen de belangen van de VAWO-leden in Nijmegen:

Voor meer informatie over vakbonden aan de RU zie het intranet.

Mededelingenlijst

RU VAWO-leden worden op de hoogte gehouden van lokale en nationale activiteiten en zaken middels een Listserv mailing lijst. Voor aan- en afmelding, contacteer Arnoud Lagendijk.

 

Overig

 

Flex-Keuzemodel

 

U kunt via Flex uw contributie voor de vakbond verrekenen. Van de vakbond ontvangt u in het najaar een verklaring die u bij uw Flex-formulier dient in te voeren.

 

 


 

Arnoud Lagendijk 11/01/2009